Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de Overeenkomst.
  Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Uitvaartzorg BRYS zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst. Door ondertekening van de bestelbon wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en alle bedingen te aanvaarden.
 2. Ongeacht of de klant enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de klant de Overeenkomst in eigen naam en voor eigen rekening. Dit met uitsluiting van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de klant voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de sterkmaker solidair borg staat voor de goede uitvoering van onderhavige overeenkomst.
 3. De overeengekomen prijzen zijn bruto prijzen inclusief BTW. De prijzen voor de zaken en/of diensten die door Uitvaartzorg BRYS op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld in de Overeenkomst.
  Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is/zijn, wordt een pro-memorie post vermeld. De prijzen van de pro-memorie posten worden zo spoedig mogelijk doorgegeven. De klant heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzenvan de pro-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met de Uitvaartzorg BRYS wat betreft die pro-memorie posten te wijzigen, tenzij Uitvaartzorg BRYS in het kader van de tijdige uitvoering van de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is.
  De door de klant geplaatste bestellingen nà opmaak van de bestelbon worden tegen de gangbare tarieven aangerekend.
 4. De facturen van Uitvaartzorg BRYS zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar mee. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00.
 5. Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant, of bij gerechtelijke ontbinding ten laste van de klant, is de klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 20% van de offerte som.
  In geval de overeenkomst wordt ontbonden ten laste van Uitvaartzorg BRYS of door Uitvaartzorg BRYS eenzijdig wordt verbroken, zal de klant aanspraak kunnen maken op dezelfde forfaitaire schadevergoeding.
 6. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk per aangetekende brief aan Uitvaartzorg BRYS te worden overgemaakt uiterlijk binnen de 8 dagen nà factuurdatum.
 7. Administratieve documenten, stukken en/of attesten i.v.m. de aangerekende bedragen worden pas verstrekt nà integrale betaling van de factuur.
 8. Vermits de Overeenkomst diverse prestaties en leveringen kan omvatten wordt de maatschappelijk zetel van Uitvaartzorg BRYS als plaats van uitvoering beschouw.
 9. Voor alle geschillen in verband met de Overeenkomst verbinden de klant en Uitvaarzorg BRYS zich er toe deze voor te leggen aan de rechtbanken van de plaats van uitvoering van de overeenkomst.